Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Carwrapping Veenendaal by Standis B.V. (Hierna te noemen Carwrapping Veenendaal)

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. –   algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  2. –   cliënt: de wederpartij van Carwrapping Veenendaal;
  3. –   Carwrapping Veenendaal: Standis B.V., gevestigd te Veenendaal ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75137615;
  4. –   particuliere cliënt: de cliënt die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  5. –   prijs: de door Carwrapping Veenendaal gehanteerde koopprijs voor carwrapping, motorwrapping, scooterwrapping. En andere soorten beplak, spuit of andere werkzaamheden die Carwrapping Veenendaal in opdracht van cliënt verricht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Carwrapping Veenendaal aan cliënt, op alle koop- en andere overeenkomsten tussen Carwrapping Veenendaal en cliënt en op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan. Zij zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met cliënt die Carwrapping Veenendaal (mede) met inschakeling van derden uitvoert.
 3. Als een bepaling uit deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel overblijvende wél afdwingbare gedeelte daarvan in stand blijven. Voor het vernietigde, nietige of anderszins niet afdwingbare gedeelte treedt een bepaling in de plaats die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel als rechtens mogelijk benadert.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Een eventueel overeengekomen afwijking geldt eenmalig.
 5. Carwrapping Veenendaal wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cliënt uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Carwrapping Veenendaal zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Een niet vrijblijvende aanbieding of prijsopgave van Carwrapping Veenendaal vervalt van rechtswege als cliënt deze niet binnen twee weken na de daarop vermelde datum aanvaardt.
 3. Een aanbieding of prijsopgave van Carwrapping Veenendaal waarvan cliënt redelijkerwijs moet begrijpen dat die een verschrijving of vergissing bevat bindt Carwrapping Veenendaal in geen geval.
 4. Alle overeenkomsten tussen Carwrapping Veenendaal en cliënt dienen schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. Cliënt heeft recht op een kopie van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Het ontbreken van schriftelijke of elektronische vastlegging van een overeenkomst tussen Carwrapping Veenendaal en cliënt maakt deze overeenkomst niet nietig of aantastbaar.
 5. In het geval waarin een schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst ontbreekt, kan Carwrapping Veenendaal ook elke met deze overeenkomst verband houdende informatiedrager uit haar (elektronische) administratie gebruiken tot bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, onverminderd het recht van cliënt om tegenbewijs te leveren.

 

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere belastingen, accijnzen of heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld. Carwrapping Veenendaal zal deze belastingen, accijnzen of heffingen steeds vermelden op een aanbieding of prijsopgave voor een particuliere cliënt. Carwrapping Veenendaal mag ná het verstrekken van deze aanbieding of prijsopgave optredende wijzigingen in belastingen, accijnzen of heffingen, daaronder begrepen de invoering van een nieuwe belasting, accijns of heffing, altijd doorberekenen aan cliënt.
 2. Als de prijs een koopprijs is, zijn eventueel met de verkochte zaak verband houdende bijkomende kosten, bijvoorbeeld wegens montage, keuring, rijklaarmaken, aflevering en verzending, niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Carwrapping Veenendaal zal zulke bijkomende kosten, indien van toepassing, in haar aanbieding of prijsopgave vermelden.
 3. Carwrapping Veenendaal mag, als zij met cliënt een niet-vaste koopprijs is overeengekomen, prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in prijsbepalende factoren, waaronder wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen, valutakoersen, grondstoffen en materialen steeds aan cliënt doorberekenen. Als Carwrapping Veenendaal een dergelijke prijsstijging binnen drie maanden na het sluiten van een koopovereenkomst aan een particuliere cliënt doorberekent, heeft hij gedurende veertien dagen nadat Carwrapping Veenendaal hem van de prijsstijging kennis heeft gegeven het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Alle prijzen worden berekend op basis van het uitgangspunt dat Carwrapping Veenendaal de door haar uit te voeren verbintenis(sen) zal uitvoeren in haar werkplaats of op haar eigen terrein.

 

Artikel 4 – Opgave prijs en termijn uitvoering opdracht

 1. Cliënt mag voor of bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht verlangen dat Carwrapping Veenendaal hem opgave doet van de prijs waartegen en de termijn waarbinnen Carwrapping Veenendaal de haar op te dragen werkzaamheden zal verrichten. Carwrapping Veenendaal doet die opgave bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien een bij benadering opgegeven prijs voor de opgedragen werkzaamheden met meer dan 20% wordt overschreden of als dit redelijkerwijs te verwachten valt, zal Carwrapping Veenendaal dat onverwijld aan cliënt meedelen. In dat geval is cliënt gedurende een periode van veertien kalenderdagen na deze kennisgeving gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Deze beëindiging laat onverlet dat cliënt Carwrapping Veenendaal dient te betalen voor de eventueel reeds door Carwrapping Veenendaal verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling geschiedt contant, PIN of op een door Carwrapping Veenendaal aan te wijzen bankrekening, bij aflevering van de zaak of direct na het verrichten van de overeengekomen dienst. Als partijen zijn overeengekomen dat de levering of dient op rekening zal plaatsvinden, dient cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum voor volledige betaling te hebben gezorgd.
 2. Aan de cliënt die geen particuliere cliënt is, is het niet toegestaan om op het door hem aan Carwrapping Veenendaal verschuldigde bedrag enige inhouding te doen, daar enig bedrag mee te verrekenen, of de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten.
 3. Carwrapping Veenendaal kan van cliënt een aanbetaling of een andere vorm van zekerheid verlangen. Bij verkoop of dienstverlening aan een particuliere cliënt mag Carwrapping Veenendaal een aanbetaling van maximaal 50% van de prijs verlangen.
 4. Zolang Carwrapping Veenendaal van cliënt geen volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen zij van hem te vorderen heeft uit hoofde van of in verband met een overeenkomst, kan zij haar retentierecht uitoefenen ten aanzien van de zaak waar deze overeenkomst of een andere met cliënt gesloten overeenkomst betrekking op heeft. Dat geldt ook als deze zaak in eigendom toebehoort aan een ander dan cliënt.
 5. In geval van geheel of gedeeltelijk uitblijven van nakoming van een betalingsverplichting raakt cliënt onmiddellijk in verzuim jegens Carwrapping Veenendaal, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere formaliteit vereist is. Cliënt is in dat geval de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum waarop cliënt in verzuim is geraakt.
 6. Carwrapping Veenendaal zal een particuliere cliënt door middel van een schriftelijke aanmaning éénmalig in de gelegenheid stellen om alsnog voor volledige betaling van het verschul-digde bedrag te zorgen, binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning, zonder dat daar voor hem incasso- of andere bijkomende kosten aan verbonden zijn.
 7. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die Carwrapping Veenendaal moet maken als cliënt een jegens haar bestaande verbintenis niet of niet volledig nakomt komen voor rekening van cliënt, dit onverminderd de wettelijke grenzen die gelden voor het afwentelen van kosten op de particuliere cliënt.

 

Artikel 6 – Aflevering

 1. Aflevering van een auto of andere zaak, daaronder begrepen de teruggave van een auto of andere zaak waaraan Carwrapping Veenendaal in opdracht van cliënt werkzaamheden heeft verricht, vindt plaats op het terrein van Carwrapping Veenendaal. Op verzoek van cliënt kan aflevering ook elders geschieden. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van cliënt.
 2. Elke door Carwrapping Veenendaal aan cliënt opgegeven afleverdatum is een bij benadering vastgestelde datum. Overschrijding van de leveringstermijn levert geen verzuim op aan de zijde van Carwrapping Veenendaal, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien Carwrapping Veenendaal een door haar bij benadering aan cliënt opgegeven levertermijn met meer dan 60% overschrijdt en zij niet binnen één kalendermaand na ontvangst van een schriftelijke aanmaning van cliënt alsnog tot aflevering overgaat is cliënt bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Deze beëindiging laat onverlet dat cliënt Carwrapping Veenendaal dient te betalen voor de eventueel reeds door Carwrapping Veenendaal verrichte werkzaamheden en voor de eventueel wél binnen de termijn aan cliënt afgeleverde zaken.
 4. Carwrapping Veenendaal mag altijd vóór de door haar aan cliënt opgegeven afleverdatum tot aflevering overgaan. Carwrapping Veenendaal zal cliënt ten minste drie kalenderdagen tevoren op de hoogte brengen van de datum en het tijdstip van de vervroegde aflevering. Cliënt is verplicht aan die aflevering mee te werken.
 5. Indien Carwrapping Veenendaal aan cliënt opgave heeft gedaan van de datum en het tijdstip waarop de zaak voor aflevering gereed zal staan en cliënt niet binnen drie kalenderdagen na die datum en dat tijdstip aan aflevering heeft meegewerkt, geldt de zaak als afgeleverd. Cliënt is vanaf dat moment aan Carwrapping Veenendaal het bewaarloon verschuldigd dat Carwrapping Veenendaal van tijd tot tijd vaststelt.
 6. Een aan cliënt verkochte zaak komt vanaf het tijdstip van aflevering voor rekening en risico van cliënt. Cliënt dient die zaak vanaf dat moment voor eigen rekening toereikend te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s.
 7. Een zaak die cliënt aan Carwrapping Veenendaal heeft toevertrouwd in verband met de uitvoering van werkzaamheden of het verlenen van andere diensten blijft voor risico van cliënt. Cliënt dient die zaak voor eigen rekening toereikend te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s.
 8. Indien de zaak als bedoeld in lid 6 of 7 een motorvoertuig is, is een toereikende verzekering: een verzekering die WA en casco-dekking biedt.
 9. In het geval waarin Carwrapping Veenendaal een zaak van cliënt inkoopt, blijft deze zaak voor rekening en risico van cliënt tot het moment waarop hij deze feitelijk aan Carwrapping Veenendaal heeft geleverd.

 

Artikel 7 – Overmacht

 1. Carwrapping Veenendaal behoeft een verbintenis ten opzichte van cliënt niet na te komen als zij daartoe niet of niet volledig in staat is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en die ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar volgens de wet en jurisprudentie onder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Carwrapping Veenendaal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Carwrapping Veenendaal niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Carwrapping Veenendaal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Carwrapping Veenendaal haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Carwrapping Veenendaal kan gedurende de periode waarin de overmacht voortduurt de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is zowel Carwrapping Veenendaal als cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de partij die ontbindt gehouden is tot vergoeding van schade aan haar wederpartij.
 4. Voorzover Carwrapping Veenendaal op het moment van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of gedeeltelijk zal kunnen nakomen en aan het betreffende gedeelte van de prestatie van Carwrapping Veenendaal zelfstandige waarde toekomt is Carwrapping Veenendaal gerechtigd om dat gedeelte separaat (uit te voeren en) aan cliënt te factureren. Cliënt is gehouden het bedrag van deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8 – Garantie

 1. Carwrapping Veenendaal garandeert uitsluitend binnen Nederland en gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van aflevering, de deugdelijke uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden. Voor het wrappenvan motorvoertuigen een garantietermijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van aflevering. Carwrapping Veenendaal is bevoegd om in een separaat document aanvullende of afwijkende garantievoorwaarden op te nemen.
 2. De door Carwrapping Veenendaal gegeven garantie, als bedoeld in lid 1, geldt niet als de zaak waar Carwrapping Veenendaal werkzaamheden aan heeft verricht als gevolg van niet-normaal gebruik geheel of gedeeltelijk beschadigd raakt. Deze garantie geldt evenmin als cliënt zonder tevoren verkregen toestemming van Carwrapping Veenendaal door derden reparatie- of andere werkzaamheden aan de betreffende zaak heeft laten uitvoeren. Cliënt heeft ook geen recht op de bedoelde garantie als hij Carwrapping Veenendaal niet de gelegenheid geeft om het geconstateerde gebrek te verhelpen.
 3. Cliënt is gehouden de door Carwrapping Veenendaal aan hem verkochte zaak of de zaak waar Carwrapping Veenendaal werkzaamheden aan heeft verricht bij aflevering te inspecteren, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op de aanwezigheid van deuken, krassen en blazen. Hij dient Carwrapping Veenendaal in alle gevallen onverwijld te wijzen op eventuele gebreken in de geleverde prestatie.
 4. Indien Carwrapping Veenendaal bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik maakt van onderdelen of materialen die cliënt haar ter beschikking heeft gesteld, of die zij op aanwijzing van cliënt heeft ingekocht en/of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, komen eventuele gebreken van die onderdelen of materialen altijd voor rekening en risico van cliënt.
 5. Cliënt komt geen beroep toe op een door Carwrapping Veenendaal gegeven garantie indien Carwrapping Veenendaal spuitwerkzaamheden aan een (onderdeel van een) motorvoertuig heeft doen uitvoeren of zij dat (onderdeel van een) motorvoertuig heeft voorzien van een wrapen zich in de lak of de wrap een kleurverschil bevindt dat bij daglicht niet met het blote oog kan worden waargenomen.
 6. Carwrapping Veenendaal geeft geen garantie op in opdracht van cliënt verrichte noodreparaties of andere werkzaamheden die zij in zijn opdracht provisorisch heeft verricht.
 7.  Carwrapping Veenendaal geeft geen garantie op wrapfolie en bevestiging hiervan in het geval de auto binnen 48 uur na oplevering gewassen word. Dit omdat de wrapfolie maximaal 48uur nodig heeft om uit te harden.

 

Artikel 9 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Carwrapping Veenendaal is ten opzichte van cliënt niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard ook, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Carwrapping Veenendaal of haar leidinggevende ondergeschikten en behoudens voorzover deze beperking van aansprakelijkheid in strijd is met dwingend recht.
 2. Carwrapping Veenendaal is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verlies van zaken uit een door cliënt aan haar toevertrouwde zaak, ongeacht of die zaken in eigendom toebehoren aan cliënt dan wel aan een derde.
 3. Carwrapping Veenendaal is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, ladingschade, kosten van repatriëring, kosten van vervangend vervoer en immateriële schade.
 4. Indien en voorzover Carwrapping Veenendaal aansprakelijk mocht zijn ten opzichte van cliënt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke aansprakelijkheids-verzekering van Carwrapping Veenendaal is gedekt, vermeerderd met het bedrag van het krachtens de polisvoorwaarden geldende eigen risico.
 5. Eventuele aansprakelijkheid van Carwrapping Veenendaal die niet is gedekt door verzekering is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs (exclusief BTW), met een maximum van € 10.000,–.
 6. Een in de voorgaande leden beschreven beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor directe schade indien, voorzover en zolang Carwrapping Veenendaal op grond van een door haar gegeven garantie gehouden is die schade te herstellen.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Carwrapping Veenendaal en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, een overeenkomst of andere rechtsverhouding tussen Carwrapping Veenendaal en cliënt zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.